Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www.relleciga.sk

 


I. Úvodné ustanovenia


a.) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.relleciga.sk - firmou Glett s.r.o., Chalupková 159/6, 02204 Čadca, IČO: 47 040 513, DIČ:2023772212 (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.relleciga.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.


b.) Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.relleciga.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.


c.) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.relleciga.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 
d.) Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 


II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


a.) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.


b.) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku" plus potvrdí aj súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.relleciga.sk . Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.


c.) Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.


d.) Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").


e.) Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.


f.) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.


g.) Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

h.) Elektronická verzia faktúry je dostupná na Vašom účte ( musíte sa prihlásiť na www. relleciga.sk- dizajnový obchod pre mladých pomocou Vašej e-mailovej adresy a hesla) , v potvrdení o vykonaní objednávky zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo papierová verzia faktúry priamo v balíku objednávky.


 

 

III. Cena a platobné podmienky


a.) Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu III b.) Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.


b.) Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www. relleciga.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.


c.) Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, ktorým je: 
           - Prevodom na účet Predávajúceho 
           - Dobierkou


d.) Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.


e.) V kúpnej cene podľa bodu III b.) Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.


f.) V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na [email protected] relleciga.sk.

 

IV. Dodacia lehota


a.) Tovar bude Kupujúcemu odoslaný do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Tovar je v rámci Slovenska zasielaný kuriérskou spoločnosťou DPD. Do Českej republiky sú zásielky zasielané kombinovanou dopravou a to poštou ( v prípade zásielky bez luxusného balenia ) a kuriérskou spoločnosťou ( v prípade zásielky s luxusným balením).


b.) V prípade platby prevodom z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.


c.) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho. 
d.) Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

V. Podmienky dodania tovaru


a.) Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


b.) Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR): 
- Doprava kuriérom(dobierkou) na adresu určenú Kupujúcim - cena poštovného 2,99 €  ( zásielka bez luxusného balenia v prípade ak nebolo prikúpené ) 
- Doprava kuriérom(prevodom na účet - Paypal) na adresu určenú Kupujúcim – cena poštovného 2,99 €  ( zásielka bez luxusného balenia v prípade ak nebolo prikúpené ) 

c.) 

Doručenie objednávok:

Slovenská Republika:     1-2 pracovné dni -  Kuriérska spoločnosť DPD / GEIS / GLS / 

Česká rep., Poľsko:        3-5 pracovných dní - kombinovaná doprava Česká pošta / GEIS  ( v prípade zásielky bez luxusného balenia 3-5 prac. dní) kuriérskou spoločnosťou 

Európa a státy EU:           3-5 dní

USA, Austrália, Kanada: 6-9 dní

Ostatné krajiny sveta:      5-15 dní

 


d.)  Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: 
- Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (kuriérska spoločnosť alebo Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacim o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
-  V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim (pri odoslaní tovaru na dobierku) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať po kupujúcom úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky (balné a dopravné)

 

VI. Záruka a servis


a.) Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www. relleciga.sk uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.


b.) Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.


c.) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: 
 

RELLECIGA.SK, Chalupková 159/6, 02204 Čadca
zákaznícka linka:  0911741836 
email: [email protected]relleciga.sk


d.) K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a popis vady.


e.) Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy


a.) V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Tovar musí byť kompletný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, nepoškodený inak sa bude postupovať podľa Reklamačného poriadku.


b.) Kupujúci je povinný tovar s fotokópiou faktúry vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: 
Glett s.r.o., Chalupková 159/6, 02204 Čadca
Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na zákazníckej linke 0911741836  . V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.


c.) Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kompletný, nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho a to odoslaním zaplatenej sumy prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený,nekompletný či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo neprevziať tovar späť prípadne vyčísli hodnotu chýbajúcich položiek a tá bude z vrátnej sumy odrátaná. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.


d.) Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

e.) Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný (vrátane všetkých priložených dokumentov) s priloženou fotokópiou faktúry, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale (vodeodolné vrecko, plážový ruksak). Originálny obal tovaru (originálna krabica od plaviek) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené či poškodené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

 

 

VIII. Storno podmienky

 

a.) Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou (v momente odoslania tovaru už nieje možné objednávku zrušiť) elektronicky na www.relleciga.sk vo svojom účte, na email: [email protected] relleciga.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0911741836 

b.) V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať podľa obchodného zákonníka.